Даний курс було створено з метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями всіх предметів основ інформаційно-комунікаційних технологій до 2012 року, як зазначено у Державній цільовій програмі впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"на період до 2015 року.

Метою даного курсу є надання базових знань у сфері медіа, ознайомити громадян з найрозповсюдженішими видами маніпуляцій і пропагандою, а також надати їм базові інструменти перевірки інформації та критичного мислення. Головне завдання цього курсу полягає не в тому, щоб сказати, якими ЗМІ потрібно користуватись, а навчити громадян не підпадати під вплив пропаганди та дезінформації.

Програма курсу «Проектування інформаційно-аналітичних систем» розрахована на вивчення учителями інформатики та математики (схвалено Вченою радою інституту протокол №2 від 26.02.2014). Програма спрямована на досягнення мети та виконання завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, для формування та розвитку проектно-технологічних та інформаційно-комунікаційних компетентностей  у ході реалізації творчого потенціалу.

Мета вивчення даного курсу – є закріплення теоретичного матеріалу, отримання навичок практичної роботи на комп’ютері та програмуванні на мовах Turbo Pascal та Delphi.

Перша частина призначена для здобуття необхідного мінімуму компетентності у синтаксисі та семантики мови програмування Turbo Pascal. Наведені конкретні приклади з побудови простих задач, задач з циклами, підпрограмами, рядами, масивами та роботою з файлами.

У другій частині розглядається деякий теоретичний матеріал з використання інтегрованого середовища розробки Delphi та розглядаються такі ж самі приклади, як і у першій частині. Це дає змогу слухачам, які раніше не вивчали Delphi, побачити відмінність побудови коду програми від Turbo Pascal.

Третя частина складається з завдань для чотирьох лабораторних робіт, які використовуються в якості поточного контролю засвоєння матеріалу. 

Метою вивчення курсу «Основи UX, UI та Веб-дизайну» – є фундаментальна підготовка вчителів про сучасні мережеві технології та навиків їх практичного використання для пошуку, опрацювання та аналізу даних, формування інформатичних компетентностей з веб-дизайну та веб-розробки.

Курс для ознайомлення з можливостями платформи дистанційного навчання Moodle.

Курс для ВИКЛАДАЧІВ ЧОІППО імені К.Д. Ушинського для ознайомлення з можливостями платформи дистанційного навчання Moodle.