Допоміжна література (зсж)

 1. Аборты и контрацепция в Украине. Стратегическая оценка политики, программ и исследований. – К. : МОЗ Украины, ВООЗ, 2008. – 88 с.
 2. Аверина Е. В. Антинаркотическое воспитание в школе / Е. В. Аверина // Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 56-60.
 3. Акушерсько-гінекологічна допомога в Україні за 2006-2008 роки : статистично-аналіт. довідник. – К. : Міністерство охорони здоров’я України, Центр медичної статистики МОЗ України. – 238 с.
 4. Алещенко С. Соціальне партнерство: теорія та практика: посіб. для неприбуткових некомерційних організацій / С. Алещенко. – В 2-х ч. – Суми : СОМГО «Матриця», 2004. – Ч. 2. – 44 с.
 5. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 139 с.
 6. Болтівець С. І. Психологічне обґрунтування заходів профілактичної роботи в навчальному закладі з метою профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму / С. І. Болтівець // Практична психологія і соціальна робота. – 2004. – № 12. – С. 56-59.
 7. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Г. Мещерякова, В. Зинченко. – СПб. : Пройм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.
 8. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М. : ФиС, 1990. – 206 с.
 9. Вальчук М. П. Профілактика вживання психоактивних речовин – один з напрямків правового виховання в професійних ліцеях / М. П. Вальчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Вип. 84. – (Серія: Педагогічні науки). – Чернігів : ЧНПУ, 2010. – С. 32-34.
 10. Відюк А. П. Педагогічні проблеми валеології сімейного життя / А. П. Відюк // Основи здоров’я і фізична культура. – 2007. – № 4. – С. 9-12.
 11. Від Школи культури здоров’я до Школи майбутнього : науково-практично зорієнтована збірка / ред. колегія: Письменний В. Б., Морозова В. В., Марусов О. В. та ін. – Дніпропетровськ, 2008. – 210 с.
 12. Воскобойнікова Г. Валеологічна освіта, культура та виховання . Перспективи розвитку / Г. Воскобойнікова // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 26-27.
 13. Гавриленко Ю. М. Виховання здорового способу життя старшокласників у процесі навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл автономної республіки Крим: автореф. дис. канд. пед. наук / Ю. М. Гавриленко. – Херсон, 2005. – 20 с.
 14. Герасимова Т. В. Формування навичок здорового способу життя засобами оздоровчої фізичної культури / Т. В. Герасимова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 10. – С. 25-27.
 15. Главник О. П. Як допомогти дітям і молоді у збереженні психічного здоров’я / О. П. Главник. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – Кн. 8. – 116 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді». У 14 кн.).
 16. Голобородько Г. П.Формування поняття здорового способу життя в учнів основної школи: автореф. дис. канд. пед. наук / Г. П. Голобородько. – X., 1997. – 17 с.
 17. Горбенко О. В. Ефективність використання засобів планування сім’ї / О. В. Горбенко // Україна. Здоров’я нації. – 2008. – № 2(6). – С. 136-142.
 18.  Грищенко С. В. Формування здорового способу життя : навчально-методичний посібник / С. В. Грищенко. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – 28 с.
 19. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – В 4-х тт. / В. Даль. – М. : Русский язык. – Т. 3. – 1990. – 555 с.
 20. Демінська Л. О. Оздоровча фізична культура в системі загальноосвітньої школи / Л. О. Демінська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія / за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХIIІ), 2006. – № 10. – С. 90-92.
 21. Демографічні чинники бідності : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – 2009. – 184 с.
 22. Досвід реалізації проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді» 2003-2005 / Балакірєва О. М., Левін Р. Я., Сосідко Т. І. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2006. – 129 с.
 23. Дудорова Л. Ю. Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. канд. пед. наук / Л. Ю. Дудорова. – Вінниця, 2009. – 19 с.
 24. Закон України «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки» від 18 листопада 2003 р. № 1281-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua
 25. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (ВВР). – 1994. – № 14. – Ст. 80.
 26. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984 // Офіційний вісник України – 2002. – № 8. – С. 4.
 27. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року від 5 березня 2009 року № 1065-V.
 28. Закон України від 22.09.2005 № 2899-1V «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».
 29. Золотова Г. Т. Напрями роботи соціального педагога з батьками щодо профілактики адитивної поведінки учнів / Г. Т. Золотова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 57-62.
 30. Клос Є. Л. Здоров’язберігаючі технології у соціальній роботі: проблема підготовки майбутніх фахівців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldubzh/2009_3/Statti/40.pcl.
 31. Контроль над тютюном в Україні. Національний звіт [Електронний ресурс]. – К. : МОЗ України, Європейське регіональне бюро ВООЗ, 2009. – 128 c. – Режим доступу : http://moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=12871
 32. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (проект). – Київ, 2011. – 58 с.
 33. Концепція проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України» на 2013-2017 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moippo.mk.ua/index.php?option=
 34. Куинджи Н. Н. Валеология: пути формирования здоровья школьников / Н. Н. Куинджи. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 139 с.
 35. Кундієв Ю. І. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагарна. – К. : Авіцена, 2006. – 316 с.
 36. Лаврова Л. В. Формування здорового способу життя як аспект соціалізації особистості / Л. В. Лаврова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви». – Чернівці : Книга-XXI, 2009. – С. 161-163.
 37. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу : монографія / Е. М. Лібанова. – К. : КНЕУ, 2008. – 328 с.
 38. Лісун О. І. Формування позитивної мотивації здорового способу життя / О. І. Лісун, А. Б. Растроста // Виховна робота у професійно-технічних навчальних закладах : щомісячний науково-методичний веб-журнал. – Липень 2010, Суми. – 100 с.
 39. Лукьянова М. І. Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика / Лукьянова М. І., Разіна Н. А., Абдулліна Т. М. та ін. – X. : Веста; Вид-во «Ранок», 2007. – 176 с.
 40. Максимова Н. Ю. Профілактика розповсюдження ВІЛ/СНІДу засобами валеологічної освіти / Н. Ю. Максимова // Стратегія дотримання здорового способу життя : матеріали науково практичної конференції. – К. : 2000. – С. 79-89.
 41. Матеріали дослідження «Демографічні аспекти молодіжної політики» / Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.idss.org.ua
 42. Матеріали Ресурсного центру Державного інституту розвитку сім’ї та молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mzz.com.ua
 43. Медико-демографічне обстеження населення України 2007 року. – Calverton, Maryland, США: Український центр соціальних реформ УЦСР, Державний комітет статистики України, Міністерство охорони здоров’я України та Macro International Inc., 2008. – 336 с.
 44. Медицинские критерии приемлемости использования методов контрацепции. – Женева : ВООЗ, 2004. – 169 с.
 45. Мельников О. В. Залучення дітей та молоді до профілактичної роботи за методикою «рівний-рівному» на прикладі діяльності «Спікерського бюро» / О. В. Мельников, О. Ю. Баханов // Стратегія формування здорового способу життя : матеріали науково-медичної та медико-соцальної конференції. – К. : Алатон, 2000. – С. 102-107.
 46. Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. посіб. / [А. Ю. Жулавський, О. Г. Дегтяренко, Є. В. Кірсанова та ін.]. – Донецьк : ТОВ «Цифрова типографія», 2007. – 262 с.
 47. Методи та технології роботи соціального педагога : навчальний посібник / автори-укладачі: Архипова С. П., Майборода Г. Я., Тютюнник О. В. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 496 с.
 48. Микс Л. Образование в области здоровья на основе навыков в общеобразовательной школе / Л. Микс, П. Хаит. – Blakiick. OH : Veers Heit Publishin, 1992. – 126 с.
 49. Моісеєнко Р. О. Вплив деяких соціально-економічних чинників на формування здоров’я та смертність дітей / Р. О. Моісеєнко / Перинатология и педиатрия. – № 3 (39). – 2009. – С. 17-20.
 50. Молодь та молодіжна політика в Україні : соціально-демографічні аспекти / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. –248 с.
 51. Москаленко В. Ф. Поширеність тютюнопаління серед молоді: проблеми та шляхи вирішення / В. Ф. Москаленко, Т. С. Грузєва, Л. І. Галієнко // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2008. – Вип. 4. – С. 71-77.
 52. Мудрий Я. С. Використання інноваційних технологій навчання у процесі збереження репродуктивного здоров’я старшокласників / Я. С. Мудрий // Вісник Черкаського університету. – Вип. 123. – Черкаси, 2008. – С. 105-108. (Серія: Педагогічні науки)
 53. Мурашкевич О. А. Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / О. А. Мурашкевич // Соціальна робота в Україні : теорія і практика науково-методичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 22-34.
 54. Навички заради здоров’я. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок : важливий компонент школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я. – К. : ВКТФ «Кобза», 2004. – 123 с.
 55. Національна доктрина розвитку освіти / Указ Президента України від 17 квітня 2002 року. – № 347 / 2002 // Освіта України. – № 33. – С. 4-6.
 56. Никитина Н. И. Методика и технология работы социального педагога / Н. И. Никитина, М. Ф. Глухова. – М., 2007. – 309 с.
 57. Носко М. О. Формування здорового способу життя педагогіки : навчальний посібник / М. О.  Носко, С. В. Грищенко, Ю. М. Носко. – Київ : МП Леся, 2013. – 160 с.
 58. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. : ТЦ Сфера, 2002. – 480 с.
 59. Оржеховська В. М. Формування здорового способу життя: стратегія розвитку / В. М. Оржеховська // Науковий світ. – 2008. – № 10. – С. 28-30.
 60. Основні причини високого рівня смертності в Україні. – К. : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с.
 61. Партнерство органів влади та недержавних організацій / Даене К., Гривняк Л., Логінова Л., Іванкова С. – К. : [б. в.], 2004. – 76 с.
 62. Педагогічним працівникам про ВІЛ/СНІД : навчально-методичний посібник. – В 2-х тт. / [упоряд. Л. І. Гриценюк, А. С. Герніченко, І. І. Ткачук]. – К. : Ніка-Центр, 2005. – Т. 2. – 204 с.
 63. Перелік національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та Інструкції щодо визначення цих показників : Наказ МОЗ від 17.05.2006 р. № 280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=6545 – Назва з титул. екрана.
 64. Подобєд Н. В. Державна політика формування здорового способу життя молоді в Україні: підходи та заходи / Н. В. Подобєд // Теорія та практика державного управління. – Bип. 4 (35). – 2011. – С. 1-6.
 65. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 2008-2009 рр. : статистичний довідник. – К. : МОЗ, Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України, 2010. – 330 с.
 66. Полякова О. М. Партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя у молодіжному середовищі / О. М. Полякова, Н. О. Штика // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. / редкол.: Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – № 11 (спецвип., Ч. 2). – С. 25-28.
 67. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.
 68. Пономаренко В. С. Профилактика ВИЧ-инфекции в системе школьного образования : руководство для учителя / В. С. Пономаренко, Т.В. Воронцова. – К. : Алатон, 2003. – 192 с.
 69. Постанова Верховної Ради України № 2992-VI від 3 лютого 2011 р. «Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua
 70. Про стан здоров’я сучасних школярів // LIKAR INFO, 5 грудня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.likar.info/news/17379/ – Заголовок з екрана.
 71. Програма Міністерства освіти і науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо формування здорового способу життя. – К. : Юніадо, 2004. – 40 с.
 72. Профілактика ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму серед учнів і студентів / [за ред. В. Панка, І. І. Цушка]. – В 3-х тт. – К. : Ніка-Центр, 2005. – Т. 1. – 248 с.
 73. Пустовіт Н. Організація взаємодії школи й громадських організацій у екологічному вихованні учнів / Н. Пустовіт // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 36-42.
 74. Пышкало A. M. Методическая система обучения геометрии в начальной школе : авторский доклад по монографии «Методика обучения геометрии в начальных классах», предел. на соискание уч. степ. докт. пед. наук. – М., 1975.
 75. Радченко А. В. Змістовна характеристика поняття «основи здоров’я» в контексті професійної підготовки / А. В. Радченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – № 9 (196). – С. 245-249.
 76. Резніченко Ю. Г. Порушення стану здоров’я дітей раннього віку великого промислового міста та медичні шляхи його корекції [Електронний ресурс] / Ю. Г. Резніченко, Г. І. Резніченко // Здоровье ребенка: електрон. наук. фах. вид. – 2006. – № 2(2). – Режим доступу до журналу : http://pediatric.mif–ua.com/archive/issue–922/article–943. – Назва з титулу екрана.
 77. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України / О. М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т. В. Бонлар. Н. О. Рингач та ін. – К. : УІСД імені О. Яременка, 2008. – 152 с.
 78. Рудий В. М. Законодавство України у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом. Сучасний стан і шляхи вдосконалення / В. М. Рудий. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 38 с.
 79. Слабкий Г. О. Екстрена контрацепція : монографія / Г. О. Слабкий, О. В. Горбенко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 247 с.
 80. Словарь по социальной педагогике : пособие [для студентов, изучающих психологию, социальную работу и социальную педагогіку] / авт.-сост. Л. В. Мардахаев. – М. : Академия, 2002. – 365 с.
 81. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2005. – 320 с.
 82. Социальная работа / под ред. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д., Феникс, 2003. – 576 с.
 83. Соціальна педагогіка / за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр навч. літератури, 2003. – 256 с.
 84. Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник. – К. : ДЦССМ, 2002. – 536 с.
 85. Соціально-демографічне обстеження «Молодь України, 2010» // Вживання молоддю алкогольних напоїв принаймні один раз у житті.
 86. Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2009 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) : Матеріал Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/gdn/nttk/soc_dom_2009.zip – Заголовок з екрана.
 87. Соціологія : словник термінів і понять / [упоряд.: Біленький Є. А., Дебой В. М., Козловець М. А. та ін.] ; за ред. Є. А. Біленького і М. А. Козловця. – К. : Кондор, 2006. – 372 с.
 88. Стан здоров’я дітей в Україні. 06.07.2010. Матеріал МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/?docID=20987 – Заголовок з екрана.
 89. Стан здоров’я школярів великого міста / В. П. Неділько, Т. М. Камінська, С. А. Руденко, Л. П. Пінчук // Здоровье ребенка [Електронний ресурс]. : електрон. наук. фах. вид. – 2006. – № 1(10). – Режим доступу: http://pediatric.mif–ua.
 90. Статистичний щорічник України за 2008 рік. Держкомстат, 2010. – С. 425.
 91. Степанко В. С. Україна на порозі епідемії СНІДу / В. С. Степанко, А. М. Щербинська, Ю. В. Куглов, Б. П. Лазаренко, Л. І Андрущак. – К. : Алатон, 1999. – 24 с.
 92. Сущенко Л. П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини. – Запоріжжя : Запоріз. держ. ун-т., 1999. – 308 с.
 93. Трагедія, якої можна уникнути: подолання в Україні кризи здоров’я людини. Досвід Європи / [Менон Р. (кер. групи), Озалтін Е., Понякіна С. та ін.]. – К. : Світовий банк, 2009. – 72 с.
 94. Тур О. М. Впровадження здоров’язбережних технологій в організацію навчального процесу старшокласників / О. М. Тур // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. – Вип. 96. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 219-222. (Серія: Педагогічні науки).
 95. Тюрікова Л. Профілактика вживання наркотичних речовин серед учнівської молоді / Л. Тюрікова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 115-120.
 96. Тютюн в Україні: національне опитування щодо знань, ставлення та поведінки. – К. : Міжнародний центр перспективних досліджень, 2005.
 97. Удалова О. А. Профілактика асоціальної поведінки учнів закладів профтехосвіти: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Удалова. – К., 2002. – 20 с.
 98. Файчук О. Л. Виховання цінностей здоров’я у майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу / О. Л. Файчук // Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / укл. А. О. Ярошенко, Т. О. Голубенко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 26-28.
 99. Фізична культура на виробництві / за ред. В. І. Семенова. – М., 1986. – С. 15-18.
 100. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / Яременко О. О. (керівн. автор. кол.); Балакірєва О. М., Вакуленко О. В., Варбан М. Ю. – К., 2009. – 163 с.
 101. Формування здорового способу життя молоді: стратегія для України / М. М. Комарова, П. Шатц, О. О. Яременко та ін. – К. : Український інститут соціальних досліджень, 2001. – С. 24-29.
 102. Харченко Л. І. Партнерство у взаємодії класних керівників з дитячими громадськими організаціями / Л. І. Харченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 32-40.
 103. Червяк П. І. Медична енциклопедія / П. I. Червяк. – К. : Просвіта, 2001. – 1024 с.
 104. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. завед.] / М. В. Шакурова. – [2-е изд.]. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.
 105. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина. – М. : Академия, 2001. – 206 с.
 106. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні. – К. : АДЕФ-Україна, 2008. – 256 с.
 107. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. – К. : МОЗ України, Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України, 2009. – 360 с.
Остання зміна: неділя 5 березень 2017 22:44